USUTZ
Socijalno poduzetništvo osoba sa intelektualnim teškoćama na području Opštine Tuzla

Information

projekti-u-toku

Projekat „Socijalno poduzetništvo osoba sa intelektualnim teškoćama na području Opštine Tuzla“ finansijski podržan od strane Opštine Tuzlaž

Ideja je bila da se osigura održivost novog modela zbrinjavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u lokalnoj sredini koji je uspostavljen 2000. godine Ugovorom o finansiranju usluga smještaja za osobe sa mentalnim invaliditetom od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku Vlade Tuzlanskog kantona. U okviru modela registrovano je socijalno poduzetništvo i proširena djelatnost na proizvodnju i prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Projektom «Socijalno poduzetništvo osoba sa intelektualnim teškoćama na području Općine Tuzla» data je podrška socijalnom poduzetništvu osoba sa intelektualnim teškoćama na području Grada Tuzle. Omogućeno unapredjenje socijalnog uključivanja osoba sa intelektualnim teškoćama kroz radno nagažovanje čime je osiguran kontinuitet započetog procesa prevencije institucionalizacije kroz podizanje socijalne kompetencije. Povećana je uključenosti u zajednicu; unapređeni međuljudski odnosi, ostvareno pravo na individualni pristup, vršenje izbora i kontrole. Krajnji cilj je unapređenje lične nezavisnosti i produktivnosti, veća participacija u zajednici kao i poboljšanje kvalitete života.

Javnom manifestacijom i prodajom proizvoda gradjani Tuzle su se upoznali sa mogućnostima osoba sa intelektualnim teškoćama . Proizvedeno je prodato oko 5.000 kg voća i povrća .

Aktivnosti su usmjerene na edukaciju 40 osoba sa intelektualnim teškoćama i osposbljavanje za: proizvodnju i prodaju organske hrane i radno angažovanje ; Snalaženje u socijalnoj okolini ( korištenje javnog saobraćaja, orijentacija u gradu,); Osposobljavanje u sticanju vještina potrebnih za zapošljavanje (usvajanje, učenje i korištenje poslovnih vještina, kontaktiranje i razgovor sa drugim ljudoma, traženje informacija i pružanje pomoći).

Radnim angažovanjem osoba sa intelektualnim teškoćama lokalnoj zajednici omogućen je ljudski razvoj, učenje i educiranje, život u kući, život u zajednici, zapošljavanje-radno angažovanje , zdravlje i sigurnost, ponašanje, socijabilnost, zaštita i samozastupanje. Fokusiranjem na podršku kao na način unapređenja edukacije, zaposlenja, rekreacije i životnog okruženja unaprijedjen je pristup u kojem je osoba sa intelektualnim teškoćama u centru procesa čime se obezbjeđuje cjelokupni sistem podrške.

Aktivnosti

Sve aktivnosti provodile su se na imanju Udruženja koje se nalazi u naselju Trakilovići kod Požarnice.
Izvršena je procjena individualnih sposbnosti osoba sa intelektualnim teškoćama što je poslužilo za izradu individualnih programa rada i odredile radne aktivnosti i obezbijedila podrška za svakog korisnika.
Edukacija korisnika provedena je u više faza:

 • Prva faza odnosila se na pripremu edukacijskog materijala koji je primjeren osobama sa intelektualnim teškoćama ( razne vrste povrća, izgled povrća, prednostima povrća u zdravoj ishrani, priprema povrća za ishranu, priprema zimnice, skladištenje)
 • U okviru druge faze provedene su 6 radionica:
  1. Radionica o organskoj proizvodnji hrane,
  2. Radionica o pripremi zemljišta
  3. Radionica o radnoj odjeći i obući
  4. Radionica o sadnji sjemena proizvodnji i nabavci sadnog materijala, te o rasadjivanju, zalijevanju, plijevljenju, okopavanju;
  5. Radionica o branju povrća provest,
  6. Radionica o prodaji povrća.
 • Treća faza provedena je prodajom povrća kroz javnu manifestaciju i promociju organske proizvodnje hrane koja je biti organizovana u okviru Dnevnog centra u Slovinovićima gdje su gradjani kupovali naše proizvode, dobili promotivni material, mogli razgovarati sa članovima stručnog tima podrške te po želji mogli popuniti anketu o stavovima prema mogućnostima osoba sa intelektualnim teškoćama. Iz razgovora sa gradjanima moglo se uočiti da se značajno mijenjaju predrasude i negativni stavovi vezano za mogućnosti ovih osoba.

 

All Project