USUTZ
Život u lokalnoj zajednici

Information

projekti-u-toku

Udruženje pruža socijalne usluge smještaja osoba sa invaliditetom i podržano stanovanje u lokalnoj zajednici.

Tim stručne službe podrške za samostalan život osoba sa intelektualnim teškoćama osigurava: ljudski razvoj, učenje i educiranje, život u kući, život u zajednici, zapošljavanje-radno angažovanje , zdravlje i sigurnost, ponašanje, socijabilnost, zaštitu i samozastupanje.

Fokusiranjem na podršku kao na način unapređenja edukacije, zaposlenja, rekreacije i životnog okruženja doprinosi se pristupu u kojem je osoba sa intelektualnim teškoćama u centru procesa čime se obezbjeđuje cjelokupni sistem podrške.
Krajnji cilj podrške je unapređenje lične nezavisnosti i produktivnosti, veća participacija u zajednici kao i poboljšanje kvalitete života.

Podrška se prvenstveno pruža u domovima, u dnevnom centru u poznatoj i prirodnoj sredini. To podrazumjeva kreiranje sistema podrške koji je prilagođen individualnim potrebama i interesima subjekta i koji osigurava njihov ostanak i učešće u zajednici.

Tim stručnjaka kroz individualni pristup korisnicima i podršku i kroz saradnju s postojećim službama , tijelima vlasti i nevladinim udruženjima, isl., tj. korisnicima omogućava odgovarajuće programe u kojima može zadovoljiti svoje potrebe/prava, odnosno dobiti odgovarajuću uslugu. To je kontinuiran trajan cjeloživotni proces za osobe sa intelektualnim teškoćama:

1.1. Procjena intenziteta podrške za OIT

Cilj je procjeniti individualnu potrebu za podrškom u skladu sa individualnim sposbnostima:

  1. Utvrđivanje željenih životnih iskustava i ciljeva osobe – Otkrivanje područja potreba u skladu s interesima i sklonostima pojedine osobe provodit će se kroz jednostavni intervju ili razgovor kao i opservacijom svakodnevnih situacija u kojima se osoba nalazi te načina njezina reagiranja u različitim situacijama i aktivnostima.
  2. Određivanje intenziteta individualnih potreba za podrškom u različitim sredinama i aktivnostima – primjenom multidimenzionalna skale Skale intenziteta podrške – SIS (Supports Intensity Scale) – (Thompson i sur., 2002.). Procjena podrške, određivanje intenziteta podrške, praćenje napretka i evaluaciju rezultata, obuhvatit će sljedeća područja: Život u kući, Život u zajednici, Edukacija/osposobljavanje, Zapošljavanje, Zdravlje i sigurnost, Ponašanje, Socijalna zaštita i Zastupanje;
  3. Izrada individualnog profila podrške – Nakon definiranja učestalosti, trajanja, vrste i izvora potrebne podrške za svako od 8 područja potreba izradjuje se Profil potrebne podrške. U definiranju plana podrške tim detaljno odredjuje što, kada, gdje, kako i od strane koga će podrška biti osigurana. Svrha individualnog plana podrške jest da pruži osobi iskustva i ostvarivanje životnih ciljeva na temelju osobnih interesa.

Za svaku OIT će se izraditi individualni programi u zavisnosti od potreba, sposobnosti i interesa. Nakon završene procjene opšte kompetentnosti utvrdjuje se prioritet za izradu i provođenje individualnih programa.

1.2. Procjena područja neprilagodjenih oblika u ponašanju

Cilj je procijeniti pojavu neprilagodjenih oblika ponašanja (agresivnost, autoagresivnost, neadekvatno sexualno ponašanje i dr) koji su rezulata uvjeta života koje je neophodno istražiti u pojedinim situacijma kako bi se pružila podrška i razumijevanje vlastitih potreba i preuzela odgovornost za vlastito ponašanje.

U svim aktivnostima koje će se procjenjivati provoditi programi unapredjenja socijalne kompetentosti tokom cijelog perioda trajanja projekta procjenjivat će se pojava neprilagodjenih oblika ponašanja; prema okolini usmjerena destruktivnost (agresija); prema sebi usmjerena destruktivnost (auto-agresija); seksualno neprimjereno/problemsko ponašanje i ‘ostala nepoželjna ponašanja’.

1.3. Evaluacija programa podrške OIT

Učinkovitost programa pratiti se svakodnevno u svim situacijama i aktivnostima u kojima OIT bude aktivna i biće vidljiva na osovu razlike između predviđenih rezultata procesa planiranja podrške i postignutih rezultata u područjima procjene (Život u kući, Život u zajednici, Edukacija/osposobljavanje, Zapošljavanje, Zdravlje i sigurnost, Ponašanje, Socijalna zaštita i Zastupanje) , uključujući i one nepredviđene obzirom da je procjena i planiranje podrške cikličnog karaktera, tako da monitoring može voditi povratku na komponentu 1 (preispitivanje željenih životnih ciljeva i iskustava) i/ili komponenti 2 (procjena intenziteta potreba za podrškom).

All Project